Obchodní podmínky

Společnost SEOloger s.r.o.
Na Pankráci 1618/30,
Praha 4 – Nusle 140 00
Česká republika

IČ: 06100627
DIČ: CZ06100627

(dále jen „Pořadatel“)

Obchodní podmínky platformy akce SEOloger naživo

1. Podmínky akce

1.1. Účast na akci je podmíněna zaplacením registračního poplatku. V ceně registračního poplatku je zahrnut vstup pro 1 osobu, občerstvení dle programu, účast na programu.
1.2. Platba za akci se realizuje bankovním převodem nebo kartou pomocí objednávky.
1.3. Registrací a účastí na akci udělujete souhlas s tím, že v souvislosti s konáním akce mohou být pořizovány fotografie a audiovizuální záznamy zachycující účastníky, které mohou být následně užívány Pořadatelem akce nebo osobami přednášejícími (resp. jejich zaměstnavateli) pro propagační účely po dobu 3 let od realizace akce. Za pořizování a užívání takových fotografií a audiovizuálních záznamů nenáleží účastníkům jakákoliv odměna ani jiná náhrada.  Tento souhlas lze vzít kdykoliv zpět. Pokud si nepřejete být na akci audio/vizuálně zachycen(a),sdělte to, prosíme, jakkoliv, nejpozději při vstupu na akci organizátorům, případně fotografovi či kameramanovi. V takovém případě nebudete na záznamu zachyceni.
1.4. Zrušení registrace/účasti na akci  musí být provedeno písemně na adresu jsem@pavelungr.cz.
1.5. Storno poplatky za zrušení účasti na akci jsou následující:

do 14 kalendářních dnů před konáním akce = vrácení 100 % registračního poplatku;
od 13. kalendářního dne včetně před konáním akce = vrácení 50 % registračního poplatku;
od 7. kalendářního dne včetně před konáním akce = registrační poplatek se nevrací.

1.6.Poměrná část registračního poplatku uvedená v bodě 1.5 bude vrácena nejpozději do 30 pracovních dní od potvrzení obdržení čísla příslušného bankovního účtu, na který si budete přát danou část registračního poplatku vrátit.
1.7. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu.

2. Ustanovení pro účastníka

2.1. Ustanovení tohoto článku se uplatní pouze v případě, že účastník vstupuje do smluvního vztahu s Pořadatelem výlučně jako spotřebitel (dále jen „spotřebitel“), tj. člověk, který vůči Pořadateli vystupuje mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.
2.2. Smlouvu je možné uzavřít prostřednictvím webových stránek.
2.3. Před zasláním objednávky Pořadateli je spotřebiteli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, jež objednávka obsahuje, a to za účelem její kontroly. Údaje v objednávce Pořadatel považuje za aktuální, pravdivé a přesné.
2.4. Náklady na používání komunikačních prostředků vzniklé v souvislosti s jednáním o uzavření si hradí kupující sám s tím, že tyto náklady se nijak neliší od základní sazby.
2.5. V případě uzavření smlouvy online, dálkovým způsobem nebo mimo prostory Pořadatele má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od jejího uzavření bez udání důvodu. Odstoupit lze písemně nebo zasláním emailu na kontaktní údaje uvedené na této webové stránce. Pro dodržení 14denní lhůty je potřeba toto odstoupení před jejím uplynutím odeslat.
2.6. Odstoupit v zákonné lhůtě 14 dnů nelze, pokud Pořadatel již poskytl plnění ve lhůtě pro odstoupení spotřebitele na žádost spotřebitele. V případě akcí je takovou žádostí přihlášení se na akci s termínem konání do 14 dnů od registrace na akci.
2.7. V případě, že spotřebitel odstoupí od smlouvy v zákonné lhůtě 14 dnů, ačkoliv již bylo započato s plněním na základě jeho vlastní žádosti, je spotřebitel povinen Pořadateli uhradit poměrnou část plnění.
2.8. Uplatnění práv z vadného plnění a reklamace akce se řídí ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, konkrétně ust. §1810 a násl., §1820 a násl. a §2099 a násl.
2.9. Spotřebitel má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu plynoucího ze Smlouvy. V takovém případě je spotřebitel oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci, (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz,web: adr.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to v případě, že se spor nepodařilo s Pořadatelem vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Pořadatele poprvé. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

3. Zpracování osobních údajů během registrace na akci

3.1. Pořadatel jako správce osobních údajů, zpracovává a uchovává v rámci vaší objednávky služeb následující osobní údaje:

 • Jméno, příjmení;
 • E-mailovou adresu;
 • Telefonní číslo;

V případě společnosti:

Název společnosti

 • IČO, DIČ
 • Adresu sídla

V případě soukromé osoby:

 • Adresu

v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a to za účelem poskytnutí plnění a evidence smlouvy. Zpracování osobních údajů bude probíhat do doby realizace akce a dále po dobu 10 let od realizace plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.

3.2. Pořadatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují zpracovatelé, kteří se podílí na organizaci akce, a to mohou v závislosti od konkrétní akce být:

 • Pavel Ungr, IČO 018 89 478, sídlo/místo podnikání Antala Staška 1733/54, 140 00 Praha 4 – Krč (v případě konference k GDPR)
 • Poskytovatel marketingového systému SendFox.
 • Poskytovatel marketingového systému Simpleshop.
 • Pracovníci ubytovacího zařízení Hotel Luna pro administrativní účely.

3.3. Na e-mailovou adresu (případně tel. č.) vám budou Pořadatelem zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobných či navazujících služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem společností SEOloger s.r.o. zpracovávána po dobu 3 let od realizace akce.
3.4. Účastník akce má podle zákona o ochraně osobních údajů právo:

 • požadovat po Pořadateli informaci, jaké osobní údaje zpracovává,
 • požadovat po Pořadateli vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u Pořadatele přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po Pořadateli výmaz osobních údajů – výmaz Pořadatel provede, pokud nemá pro další zpracování jiný právní důvod,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Pořadatele nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

4. Doplňující informace

4.1. Pokud smluvní vztah obsahuje mezinárodní prvek, pak je rozhodným právem české právo.

V Praze dne 18. 3. 2018, aktualizováno 10.3.2024